Tìm kiếm cầu thủ

Dữ liệu cầu thủ trong Fifa Online 4

Hình ảnh Thông tin Kỹ năng Lương OVR
 • st 91
 • 4
 • 5
18 91
 • cm 91
 • cam 90
 • cdm 89
 • 4
 • 5
20 91
 • gk 91
 • 1
 • 5
15 91
 • cf 91
 • st 89
 • lw 91
 • 4
 • 5
18 91
 • lb 91
 • 5
 • 2
17 91
 • cam 91
 • lw 91
 • rw 91
 • 4
 • 5
19 91
 • st 91
 • 5
 • 5
20 91
 • cam 90
 • cm 85
 • rm 88
 • 5
 • 3
18 90
 • cam 90
 • lm 90
 • cm 84
 • 5
 • 3
18 90
 • rm 88
 • st 90
 • 4
 • 5
17 90
 • st 86
 • cf 89
 • 3
 • 5
17 89
 • lw 89
 • 4
 • 5
18 89
 • lw 89
 • st 88
 • 5
 • 3
18 89
 • cb 89
 • 3
 • 5
18 89
 • st 89
 • 4
 • 5
18 89